قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد تاکید کرد؛
بازنگری آیین نامه ها در راستای حمایت از استعدادهای درخشان