با انعقاد تفاهم نامه ای محقق شد؛
ارائه مشوق به بنگاه‌های عضو کنسرسیوم های صنعتی دانش بنیان