خون شهدا پشتوانه کشور در مقابل توطئه‌ها و دشمنی هاست