بهادری جهرمی مطرح کرد:
رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در پاییز ۱۴۰۱