سخنگوی وزارت علوم خبر داد:
اختصاص اعتبار ویژه‌ای برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌ها از صندوق توسعه ملی