مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان خبر داد:
تحقیق روی درمان شخصی سازی شده سرطان معده