صندوق نوآوری برای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان کمک بلاعوض می دهد