ابداع روش سونوگرافی جدید برای اندازه‌گیری تنش در بافت‌ها