مدیرکل امور دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد:
بدهی ۱۵۰۰میلیاردتومانی دانشگاه های علوم پزشکی به پیمانکاران تغذیه