در آخرین نشست شورای دانشگاه تهران مطرح شد؛
کسب رتبه نخست در جذب دانشجویان بین الملل