معاون دانشگاه آزاد خبر داد؛
با درخواست میهمانی دائم ۷۴۳ دانشجوی دختر موافقت شد