برای اعزام سال ۱۴۰۲؛
پیش ثبت نام جذب امریه سربازی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد