با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و وزارت علوم؛
سراهای مهارت آموزی دانشجویان راه اندازی می شود