توسط سازمان سنجش؛
برنامه زمانی آزمون های کشوری برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد