ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت