بیمارانی که نمی‌دانند باید روزه بگیرند یا خیر، بخوانند