درب مدارس در تابستان بر روی حرکت‌های فرهنگی مؤثر باز باشد