انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌کنند:
سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع علوم تربیتی بومی (تحول برنامه درسی در ایران؛ اما و اگرها)