وزیر ارتباطات عنوان کرد؛
میزان تشعشعات دکل‌های مخابراتی کشور پایین تراز استانداردهای جهانی