بدعت گزاران مبغوض‌ ترین‏ انسان‌ ها نزد خداوند متعال