تقویت دانشگاه فرهنگیان سیاست راهبردی کشور است/ ایران بخواهد قوی شود، معلم قوی لازم است