«محفل» از کلیشه‌های رایج در برنامه‌های معارفی عبور کرد/ رویکرد متفاوت نسبت به مسئله «زنان»