دانشگاه شهید مطهری و انجمن علمی فقه و حقوق خانواده برگزار می کند:
سومین مسابقه علمی فقه و حقوق