«نان» یک ساله شد/ طرحی نو درانداختیم یا چرخ را دوباره ساختیم؟