مدارس میان رشته ای با همکاری دانشگاه گوتینگن آلمان برگزار می‌کند:
طرح پژوهشی و تربیت پژوهشگر در نوروساینس و علوم شناختی