بحران دارویی بیماران هموفیلی جدی است/ واقعیتی که وزیر بهداشت انکار می کند!