دانشگاه یزد برگزار می‌کند:
سومیــن دوره مسابقه ملی هوش اقتـصادی نپــام