انجمن علمی مدیریت با همکاری انجمن علمی ادبیات انگلیسی برگزار می‌کند:
A workshop on socializing tips