سامانه «نان» موازی کاری ندارد/فضای جدیدی در زیست‌بوم فناوری پدید می‌آوریم