پیگیری طراحی سامانه مرتبط با اهداکنندگان "اسپرم" و "تخمک" توسط وزارت بهداشت