الگوی تعلیم و تربیت رویش برگزار می‌کند:
مسئله محوری در تعلیم و تربیت؛ چیستی و چگونگی؟