دو شاخص راه اندازی یا حذف رشته در دفترچه کنکور/ صندلی خالی در دانشگاهها کاهش می یابد