واکاوی تاثیر معدل در کنکور/ بحث موافقان و مخالفان داغ‌ شد