ایجاد زمینه برای تبادلات علمی ایران و اندونزی در حوزه بیوتکنولوژی