دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌کند:
دوره جامع عکاسی خبری