این مجلس انقلابی است و بعد از سه سال همین را تکرار می‌کنم