اصلاح شیوه زندگی باید در همه نهادها و سطوح جامعه فراگیر باشد