کاهش حداقل ۱۰ متری سطح ایستایی آب‌های زیرزمینی در طول یک دهه گذشته