دانشگاه بهشتی برگزار می‌کند:
دوره یک روزه مکاتبات و تعاملات تجاری