نخستین شهرک دانش‌بنیان به نام «شهید سلیمانی» در دانشگاه تهران تأسیس می‌شود