حفظ یاد شهید جهاد است/ سلوک شهدا به نسل جوان منتقل شود