۱۴ خرداد ۶۸ غمبارترین روز تاریخ ایران/ روزی که عده‌ای کار انقلاب را تمام شده دانستند