دانشگاه‌ علم‌ و‌ صنعت می‌کند:
وبینار نگاهی نو به کارآموزی (رایگان)