کارگروه دانشجویی نوروفیل امیرکبیر برگزار می‌کند:
سومین سفر به مغز و شناخت؛ استارپ ها و فناوری‌ها شناختی