شهر جهانی محروم از برند شایسته/ عناوینی که روی هم تلنبار می‌شوند