هیئت و مسجد می‌تواند مانع از انحراف مسیر زندگی جوانان شود