بیستمین نشست فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور در آذربایجان غربی برگزار شد