آزمایشگاه داده و حکمرانی برگزار می‌کند:
عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران