جزئیات برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی اعلام شد