تشریح فرایند ارزیابی تکمیلی در آزمون آموزگاری/ جایگزینی شیوه جدید با مصاحبه‌های سنتی